NEWS MEDIA - HAWAII
NEWSPAPERS
Fil-Am Courier  
Haleakala Times  
Honolulu Star-Bulletin  Honolulu 
Honolulu Weekly  Honolulu 
Joongang Ilbo Hawaii  Honolulu 
Ka`Upena Kukui  
Lahaina News  Lahaina 
Haleakala  Makawao
Maui News  Wailuku
Molokai Advertiser News  Molokai
West Hawaii Today  Kailua Kona